Servicii Medicale de Inalta Calitate

Alaturi de pacienti, pentru pacienti.

Boli Infectioase
Pneumologie
Chirurgie Toracica
Recuperare Medicala Respiratorie

Spitalul nostru

va permite acces facil catre o gama larga de servicii medicale

 • Specialist infectioasePersonal de inalta calificare
 • Specialist Anestezie Terapie IntensivaPersonal de inalta calificare
 • Chirurgie ToracicaBloc operator activ
 • Specialist PneumologiePersonal de inalta calificare
 • HIV-SIDA / TBCMonitorizare, evaluare si tratament
 • Recuperare Medicala RespiratorieConsult si monitorizare medicala

spitalulnostru

Servicii medicale

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la :
 • pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate
 • lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a)/li>
 • criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii/li>
 • alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului/li>
 • tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop/li>
 • internarea si externarea bolnavilor/li>
 • masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare/li>
 • conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional/li>
 • prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale/li>
 • modul de informare a asiguratilor/li>
 • coplata pentru unele servicii medicale/li>

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi :
 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare
 • sa beneficieze de dispozitive medicale
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii
Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:
 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Actele necesare pentru internare sunt Pentru pacientii care beneficiaza de servicii medicale spitalicesti in baza contractului cu CNAS:
 • Buletin de identitate / Carte de identitate
 • Cardul de asigurari de sanatate functional
 • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
 • Dovada calitatii de asigurat (adeverinta de la locul de munca, adeverinta de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinta de la casa de asigurari).
Internarea de urgenta
 • Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.
 • Serviciile medicale sunt decontate de catre CNAS pe perioada de urgenta, indiferent daca pacientii au sau nu calitatea de asigurat.
 • In cazul pacientilor neasigurati incetarea / continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de medicul sef de compartiment.
 • Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-si clarifica situatia.
 • Mentinerea acestuia in spital se face doar cu conditia platii cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgenta, in baza unui "Angajament de plata" semnat de bolnav si contrasemnat de medicul curant.
Eliberarea concediului medical se face in baza urmatoarelor documente:
 • Adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni
 • Formularul de concediu medical initial (daca este cazul)
Criteriile de prioritizare a pacientilor pe lista de asteptare sunt in ordinea cronologica a adresarii acestora la biroul de internari a spitalului.

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza Biletul de externare si Scrisoarea medicala care vor ajunge la medicul de familie. Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la Foaia de observatie iar celalalt se inmaneaza pacientului.

Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele:
 • diagnosticul de externare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
 • indicatii privind regimul alimentar si de viata
 • data controlului medical
 • numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune.

Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea. Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare :
 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Certificat de concediu medical (dupa caz)
 • Adeverinta medicala (dupa caz)
 • Reteta medicala
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite

Medicul curant completeaza toate documentele privind externarea pacientului, le semneaza si parafeaza iar medicul sef de sectie/compartiment verifica completarea integrala si corecta dupa care contrasemneaza si parafeaza documentele de externare.

NUMAR PACIENTI ACUTI EXTERNATI ( spitalizare continua )
 • 2013 – 6424 ( 5973 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
 • 2014 – 6769 ( 6663 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
 • 2015 – 6273 ( 5426 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
NUMAR PACIENTI CRONICI EXTERNATI
 • 2013 – 768 ( 627 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
 • 2014 – 816 ( 741 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
 • 2015 – 807 ( 712 pacienti decontati de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis )
NUMAR PACIENTI TRATATI ( spitalizare de zi )
 • 2013 - 7282
 • 2014 - 7186
 • 2015 - 7259
NUMAR EXAMENE PARACLINICE EFECTUATE
 • 2013 – 165.167 investigatii
 • 2014 – 186.901 investigatii
 • 2015 – 183.882 investigatii
NUMAR CONSULTATII IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - 2015
AMBULATOR PNEUMOLOGIE – 4880 consultatii
AMBULATOR BOLI INFECTIOASE – 3819 consultatii
AMBULATOR ALERGOLOGIE – 1525
DISPENSAR TBC – 19.164 consultatii
Pachet De Servicii Medicale De Baza Pentru Ingrijiri Medicale La Domiciliu 2015:
 • Masurarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, TA, diureza si scaun*****) *****) Recomandarea serviciului se face de catre medici pentru toti parametrii prevazuti, respectiv: temperatura, respiratie, puls, TA, diureza si scaun
 • Administrarea medicamentelor:
  • intramuscular*)
  • subcutanat*)
  • intradermic*)
  • oral
  • pe mucoase
  *) In afara injectiilor si perfuziilor cu produse de origine umana.
 • Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*) ****) *) In afara injectiilor si perfuziilor cu produse de origine umana. ****) Se efectueaza sub supravegherea medicului care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
 • Sondaj vezical, ingrijirea sondei urinare si administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala***)
 • ***) la barbati se efectueaza de catre medicul care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri medicale palliative
 • Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului*) ****)
 • *) In afara injectiilor si perfuziilor cu produse de origine umana.
  ****) Se efectueaza sub supravegherea medicului care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
 • Alimentatia enterala pe gastrostoma/sonda gastrica si educarea asiguratului/apartinatorilor
 • Alimentarea pasiva, pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie, inclusiv instruirea asiguratului/aparținatorului
 • Clisma cu scop evacuator
 • Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: posturi de drenaj bronsic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
 • Ingrijirea plagilor simple si/sau suprainfectate/suprimarea firelor
 • Ingrijirea escarelor multiple
 • Ingrijirea stomelor
 • Ingrijirea fistulelor
 • Ingrijirea tubului de dren si instruirea asiguratului
 • Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului
 • Monitorizarea dializei peritoneale
 • Aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar, mijloc ajutator pentru absorbtia urinei**)
 • Ventilatie noninvaziva ****)
 • ****) Se efectueaza sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat in Managementul general, clinic si terapeutic al tulburarilor respiratorii Somnologie (nivel I si II) si in Ventilatie noninvaziva (nivel III) sau a medicului cu specialitatea anestezie si terapie intensiva, medicului specialist de medicina de urgența, care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
 • Alimentatie parenterala - alimentatie artificiala pe cateter venos central sau periferic****)
 • ****) Se efectueaza sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie si terapie intensiva care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu Serviciul nu include medicatia specifica.
 • Kinetoterapie individuala
NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 - 19 si 29 - 31 se acorda de furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu.
NOTA 4: Serviciul de la punctul 31 se acorda pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medicala care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu.
NOTA 5: Serviciile de ingrijire medicala la domiciliu se acorda in conditiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin.

Programare online

Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta nu este o programare propriu-zisa ci doar o solicitare in vederea stabilirii uneia. Raspunsul la mesajul dumneavoastra va sosi in cursul zilelor lucratoare, in interval de 24 h de la cererea trimisa. Va rugam sa asteptati raspunsul, inainte de a va prezenta la Spital. Pentru programari urgente, in afara zilelor lucratoare, va rugam sa ne contactati telefonic.

image

Inainte de a trimite mesajul, va rugam sa consultati politica privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale